شرایط و قوانین

ارسال بار از طریق پست سفارشی خواهد بود و در مدت زمان سه الی پنج روز کاری به دست شما خواهد رسید.